[ADV] Goede voornemens voor 2023

[Advertorial] Naar een duurzaam IT-beheer!

De digitale wereld vertegenwoordigt vandaag 3 tot 4% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd en 2% van de nationale, Belgische koolstofvoetafdruk. Terwijl bedrijven vanaf begin 2023 niet enkel worden aangemoedigd maar ook worden verplicht om hun inzet voor het verkleinen van hun CO2-voetafdruk te bewijzen, denk hierbij bijvoorbeeld aan het NFRD – Non Financial Reporting  Directive  van de Europese Commissie, houdt Micro Focus zich al een aantal jaren bezig met het onderwerp om niet alleen de eigen voetafdruk te verkleinen maar ook om klanten hierbij te helpen.

De digitalisering van de economie leidt tot een hoger energieverbruik, bijvoorbeeld door de toename van het gebruik van data (transmissie, opslag, analyse), toepassingen met betrekking tot IoT (Internet of Things), toename in het gebruik van Hybrid/Multi-Cloud diensten en diens meer.  Sommige analisten voorspellen dat het IT-verbruik tegen 2030 kan oplopen tot zelfs 20% van de totale energie consumptie.  Steeds meer bedrijven doen dan ook inspanningen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en zijn bovendien ook geïnteresseerd in de impact van hun leveranciers, in de ecologische voetafdruk van de producten en diensten die ze van de leveranciers afnemen.

Ik geef u hier een aantal aandachtspunten waarvan ik hoop dat ze u kunnen inspireren om ook deze ‘groene’ weg in te slaan. Daarbij gaat het er niet alleen om de CO2-voetafdruk van de IT-afdeling, en breder kijkend het ganse bedrijf, te verkleinen, maar uiteraard ook dat het in de economische aanpak voor uw bedrijf past. Met andere woorden, er dient een balans te worden gevonden tussen duurzaamheid en de bedrijfsdoelstellingen. Het komt vooral neer op het maken van keuzes en de juiste beslissingen te nemen gebaseerd op de beschikbare en correcte informatie.

Statistieken vertellen ons dat 56% van de ecologische voetafdruk binnen IT-datacenters te wijten is aan de productie en recycling van materialen en 44% aan het gebruik ervan.  Voor eindgebruikersapparatuur geldt zelfs dat recycling tot 20% van de voetafdruk kan innemen. Daarom is het essentieel om alle assets en alle bijbehorende informatie te kennen om te weten of het interessanter is om nog verder onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of om de assets te recyclen. Dit houdt in dat u over een bepaalde hoeveelheid informatie over de assets beschikt: dit omvat niet alleen de financiële waarde, maar ook hoe de asset mogelijk meerdere IT en business diensten ondersteunt alsook de belangrijkheid van de asset voor deze diensten (is het een kritische component of is het onderdeel van een redundante infrastructuur?). En als de gegevens beschikbaar zijn door de leveranciers, wat is de CO2-emissie waarde (CO2e) van de desbetreffende asset? Daarnaast uiteraard ook de aanbevelingen van de fabrikant wat betreft levensduur en ondersteuning.  

Door een duurzaam recyclagebeleid te voeren als onderdeel van de asset levenscyclus, optimaliseert u de CO2e factor. Een degelijke (IT) Asset Management oplossing, met eenvoudig te definiëren en te onderhouden workflows waarin recycling al deel van uitmaakt, is dan geen overbodige luxe om duurzaam asset beheer door te voeren.  Best wordt een dergelijke Asset Management oplossing ook ondersteund door automatische detectie en modelering van IT-assets en van Artificiële Intelligentie (AI) voor analyse, aanbevelingen en rapportering.

Een ander belangrijk punt is optimalisatie van de IT-technologie en in het bijzonder van IT-infrastructuur: in lokale datacenters of in Public-Cloud, het optimaliseren van het gebruik ervan is essentieel. Monitoren en automatisatie van een aantal gerelateerde facetten verdienen de aandacht, en enkele van deze aspecten worden hierna toegelicht.

Een eerste element is gekoppeld aan de vermindering van ‘verspilling’ (‘waste’).  Een voorbeeld uit het software ontwikkelingsproces: bijna een derde van de Cloud-gebaseerde IT-infrastructuur die wordt geconsumeerd voor de test fases, is niet productief gebruikt.  Het beëindigen van een testfase, stopzetten van een project, verandering van infrastructuur door ontwikkelaars zonder echte opvolging zijn vaak de meest voorkomende redenen hiervoor.

Het is daarom noodzakelijk om richtlijnen te creëren voor een beredeneerd gebruik van IT-middelen: een catalogus voor aanvraag van gevalideerde IT-diensten als een beheerslaag (‘governance’) omheen het gebruik van Infrastructure as Code (IaC) door ontwikkelaars is een goed begin. De registratie en automatische opvolging van de aangevraagde IT-diensten/infrastructuur laat toe een duidelijk inzicht te bekomen van wie welke diensten, sinds wanneer en ook nog voor hoelang gebruikt. Samen met hieraan gekoppelde herinneringen (‘notifications’) en rapportering helpt dit iedereen bewust te maken van het gebruik van de aangevraagde IT-infrastructuur.

Deze bewustmaking kan en dient best te gebeuren door zowel kosten- als CO2-emissie informatie te delen.  Een Hybrid/Multi-Cloud Management oplossing die naast het infrastructuur/platform beheer en automatisatie niet alleen inzage geeft in de gerelateerde kosten en CO2-emissie, maar ook voorstellen aanlevert voor optimalisatie (denk hierbij aan de ondersteuning van een FinOps aanpak), is daartoe een essentiële component.

Een tweede element betreft de optimalisatie van de productie IT-infrastructuur en de steeds groter wordende hoeveelheid data die dagelijks verwerkt wordt alsook de manier waarop ICT beheerd wordt. Bijvoorbeeld:

  • Compute: In veel organisaties heeft de groei van ICT geleid tot een proliferatie van apparatuur die niet efficiënt gebruikt wordt. Consolidatie, transformatie, virtualisatie, ‘rightsizing’ door monitoring en analyse van de performantie en capaciteit van de infrastructuur en niet- gebruikte systemen buiten gebruik stellen kunnen de hoeveelheid apparatuur drastisch verminderen, waardoor het energieverbruik overeenkomstig wordt gereduceerd. 
  • IT-processen: Beoordelen, bewaken en analyseren van IT-processen kan leiden tot automatisatie van IT taken die tijdrovend handmatig werk en risico op fouten elimineren. Door operationele processen te optimaliseren en duurzaam te maken kan men besparen op mankracht (de gemiddelde ecologische voetafdruk van 1 voltijdse persoon is 7 ton CO2e per jaar!).
  • Opslag: Vaak kan er nog meer efficiëntie worden gevonden in gegevensopslag. Deduplicatie en compressie van gegevens, efficiënte en intelligente back-upprocessen, het verplaatsen van ongebruikte gegevens naar offline media … leiden tot minder online opslagcapacititeit.
  • Netwerk: het minimaliseren van de overdracht van onnodige gegevens via een netwerk draagt bij tot efficiëntie netwerken. Dit kan worden bewerkstelligd door het comprimeren van netwerkverkeer, het gebruik van intelligente, incrementele backups enz.

Een laatste aandachtspunt dat we hier toelichten is het benadrukken van een bredere bewustmaking van het gebruik van de infrastructuur door de verschillende IT en bedrijfsdiensten. Door informatie over dit onderwerp te delen, omarmt de IT-afdeling de hele organisatie.  Door het gebruik van AI  kan de IT-afdeling het bedrijf zelfs aanbevelingen geven om energieverbruik te verminderen en zo de juiste keuzes te maken.

Om het voorbeeld van Micro Focus zelf te nemen: door bepaalde IT-toepassingen en hun ondersteunende IT-infrastructuur te wijzigen en/of te migreren naar Public-Cloud, kon het bedrijf heel wat apparatuur buiten gebruik stellen (met oog voor aangepaste recycling) waardoor aanzienlijke energie- en onderhoudskosten en broeikasgasuitstoot (-29%) werden vermeden. Bovendien leverde dit migratieproject als pluspunt meer flexibiliteit op.

Vandaag zet Micro Focus zich in om zijn ecologische voetafdruk te verminderen door met name 3 hoofdcriteria te volgen:

  • 80% van de energie voor ‘on-site’ gebruik zal tegen 2025 uit hernieuwbare bronnen komen en 100% tegen 2030 voor die energieleveringen die gecontroleerd of beïnvloed kunnen worden door Micro Focus.
  • In 2031 zal 100% van de voertuigen in eigendom en lease van het bedrijf elektrisch zijn. België heeft alvast een voortrekkersrol genomen: al in 2023 zullen alle bedrijfswagens vervangen zijn door volledig elektrische voertuigen.
  • In 2041 zullen alle kantoren die gas gebruiken voor verwarming overgeschakeld zijn op niet-fossiele energiebronnen en daar waar de energieleveranciers geen optie bieden voor hernieuwbare energie zal een vermindering van 50% van de uitstoot van energie worden nagestreefd.

Als onderdeel van het Micro Focus INSPIRE-programma, worden alle medewerkers uitgenodigd om op hun niveau deel te nemen aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk, ondersteund door bewustmaking, opleidingsprogramma’s en samenwerkingsverbanden binnen de grote verscheidenheid van afdelingen.  Het hele bedrijf wordt aldus gemobiliseerd rond de impact op het milieu en hoe we hierin onze klanten kunnen ondersteunen.

De ambitie van Micro Focus is om klanten en partners te helpen voldoen aan hun duurzaamheid-vereisten door koolstofvriendelijke IT-strategieën te implementeren die meer efficiëntie opleveren en de levensduur van hun bestaande technologie verlengen. Wij investeren hiervoor in productontwikkeling door onze oplossingen en producten te voorzien van functionaliteit waarmee onze klanten de uitstoot van broeikasgassen kunnen volgen en verkleinen.

Samenvattend: milieubewustzijn, duurzaam ondernemen en initiatieven om de broeikasgasuitstoot te verkleinen worden door veel, zo niet alle ondernemingen omarmd. Hoewel het energieverbruik en de vermindering van de CO2-emissie deels kunnen worden bereikt door de IT-infrastructuur te optimaliseren en door duurzame IT-activiteiten en processen te introduceren, is de IT-afdeling ook een waardevolle partner om het totale energieverbruik te helpen verminderen en de duurzaamheidstrategie van ondernemingen te ondersteunen.  En voor de invoering van duurzaam IT-beheer kan ook u rekenen op Micro Focus.

Opgesteld door: Stefan Brié, Senior Sales Engineer, Micro Focus Global Practice & Technology Office


Dit is een ingezonden commerciële bijdrage van Micro Focus. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

nieuwsbrief

Abonneer je gratis op ITdaily !

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
terug naar home